سرویس لید لوری او مقاله

آریانا سعید ولی دومره شتمنۍ لری؟لید لوری او مقاله

مساله دا نده چې آریانا سعید کنسرت ورکوی یا نه ورکوی ، بلکه موضوع داده چې سعید د خپلې کنسرت ګټې بېوزله خلکو ته ورکوی که نه .