سرویس فرهنګ او ټولنه

په پښتونخوا کې یو ځوان اټن کې نوی بدلونونه راوستیفرهنګ او ټولنه

پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د موسیقۍ او نڅا مینه وال لږ نه دی، خو دغو سیمو کې د مسلک په توګه د موسیقۍ هنر ته په ښه نظر نه کتل کېږی، خو اوس د سیمې یوه لوستی ځوان نه یوازې دودیز اتڼ زده کړی، بلکې په مسلکی توګه یې کوی هم.