سرویس سیاست

امریکا په قطر کې له طالبانو سره خبرې تایید کړیتیتر دو

د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په قطر کې له طالبانو سره د یاد هېواد خبرې تایید کړی او وویل چې دا خبرې دوام لری او موخه یې د افغانستان په مشرۍ د سولې خبرواترو په برخه کې زمینه جوړونه ده.