سرویس اقتصاد

د مزارشریف – پېښاور اوسپنی پټلۍ جوړېږی!اقتصاد

پنځه هېوادونو لکه افغانستان، روسیې، ازبکستان، پاکستان او قزاقستان په دې وروستیو کې هوکړه کړې چې د مزارشریف ـ پېښاور د اوسپنی پټلۍ د جوړولو لپاره ګډ کارونه پیل کړی.