د تحقیق اصول کتاب چاپ شو

  • خپرول: ۲۵ جوزا ۱۳۹۶
  • نوملړ: تاند
  • د خبر شميره: 20976

لیکنه:پوهنیار فرمان الله سلطانی

دا اثر د سیدجمال الدین افغان پوهنتون ځوان کادر پوهنیار سیداصغر هاشمی اثر دی. د تحقیق اصول کتاب د څېړنې په هکله عامې او خاصې لارښوونې لری. دا اثر ۱۱۰۰ ټوکه، په ننګرهار کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.

په ساینس او ټولنیزو علومو کې څېړنه خپل ارزښت لری. په خاص ډول دا اثر د ټولنیزو علومو لپاره د کار خبرې لری.د ک کتاب د نوروې پیژندنې نه تیریږم او یوازې د کتاب د متن نه یې فهرست وړاندې کوم: لکه

پیلیزه    ۱
سریزه    ۳

د موضوع طرحه    ۵

د موضوع هدف    ۶

د موضوع ارزښت    ۶

د موضوع پوښتنې    ۷

د موضوع تاریخی شالید(مخینه)    ۷

د موضوع مېتود    ۸

د څېړنې پېژندنه، ارزښت، هدف او ځانګړنې    ۱۰

د څېړنې ګټې    ۱۷

د څېړنې ځانګړنې    ۱۸

ماخذونه    ۱۹

په څېړنه کې د فرضیې ارزښت    ۲۱

فرضیه جوړونه    ۲۴

د فرضیه جوړونې مثال    ۲۵

فرضیه(د کل نه جز ته)    ۲۷

فرضیه(د جز نه کل ته)    ۲۸

د فرضیه لیکنې لارښوونې    ۲۸

د فرضیې ځانګړنې    ۳۰

د فرضیی تخصص    ۳۱

فرضیه د ازمیښت وړ وی    ۳۱

فرضیه د تصدیق وړ وی    ۳۲

ماخذونه    ۳۳

په څېړنه کې د علت او معلول اړیکې    ۳۴

علت څه ته وایی؟    ۳۵

معلول څه ته وایی؟    ۳۵

په څېړنه کې علت او معلول    ۳۷

په ادب کې علت او معلول    ۳۷

په ادب تاریخ کې علت او معلول    ۳۸

په ژبپوهنه کې علت او معلول    ۳۸

په ادب تیوری کې علت او معلول    ۳۹

ماخذونه    ۴۳

د څېړنې او پنځونې د لوړتیا او ځوړتیا پړاوونه    ۴۴

څېړنه څه ته وایی؟    ۴۴

تخلیق څه ته وایی؟    ۴۵

د څېړنې او تخلیق اړیکې    ۴۵

د څېړنې د لوړتیا پړاو    ۴۶

د څېړنې د ځوړتیا پړاو    ۴۸

د تخلیق د لوړتیا پړاو    ۴۹

ماخذونه    ۵۴

په څېړنې کې د خاکې اهمیت    ۵۵

په خاکه کې د څپرکیو وېشنه    ۵۸

د څپرکیو ترتیب او تنظیم    ۵۹

د لویو سرلیکونو علمی رابطه    ۵۹

د کوچنیو سرلیکونو رابطه    ۵۹

ماخذونه    ۷۰

د څېړنېزې موضوع د ټاکلو شرطونه    ۷۲

ماخذونه    ۸۴

له اقتباسه د استفادې لارې چارې    ۸۵

مستقیم نقل قول    ۸۶

د خلاصه کولو له لارې نقل قول    ۸۷

د عباداتو بدلون (غیر مستقیم)  نقل قول    ۸۷

د اقتباس ځانګړنې    ۹۰

ماخذونه    ۹۱

د څېړنې اړیکې له نورو علومو سره    ۹۳

څېړنه او کره کتنه    ۹۳

څېړنه او ساینس    ۹۸

څېړنه او ژبپوهنه    ۹۹

څېړنه او تاریخ    ۱۰۰

څېړنه او ارواپوهنه    ۱۰۱
څېړنه او طب    ۱۰۲

څېړنه او فلسفه    ۱۰۲

ماخذونه    ۱۰۴

د مقالې اساسی توکی    ۱۰۵

سرلیک(عنوان)    ۱۰۶

لنډیز(خلاصه)    ۱۰۶

اصلی یا کلیدی کلمې    ۱۰۷

سریزه    ۱۰۷

اصلی مطلب یا د مقالې متن    ۱۰۸

پایله یا نتیجه ګیری    ۱۰۸

د ماخذونو فهرست    ۱۰۹

د مقالې داخلی اجزاوې    ۱۰۹

د مقالې د موضوع وحدت    ۱۱۰

د مقالې د زمان وحدت    ۱۱۰

د مقالې د ځای وحدت    ۱۱۰

په مقاله کې تسلسل    ۱۱۱

ماخذونه    ۱۱۲

د څېړنېزې موضوع د منځپانګېز جوړښت شننه    ۱۱۳

د څېړنې لوی سرلیک    ۱۱۵

د څېړنې لیکلړ    ۱۱۷

د څېړنې پیلیزه    ۱۱۸

څېړنېزه سریزه    ۱۱۹

د څېړنې اصلی موضوع    ۱۲۱

د څېړنې پایله    ۱۲۲

د څېړنې وروستۍ نتیجه ګیری    ۱۲۳

په څېړنه کې مناقشه    ۱۲۳

د څېړنې وړاندیزونه    ۱۲۴

په څېړنه کې ماخذونه    ۱۲۵

ماخذونه    ۱۲۶

په څېړنه کې د موضوع د ټاکلو ستونزې    ۱۲۷

ماخذونه    ۱۳۵

په څېړنه کې د کمپوزیت موضوع ټاکل    ۱۳۶

ماخذونه    ۱۳۹

د څېړونکی ځانګړنې    ۱۴۰

د څېړونکی اخلاقی ځانګړنې    ۱۴۰
د څېړونکی ذهنی ځانګړنې    ۱۴۵

د څېړونکی علمی اوصاف    ۱۴۸

د څېړونکی ادبی ځانګړنې    ۱۴۹

ماخذونه    ۱۵۰

د ساحوی څېړنې تکنیکونه    ۱۵۱

د مرکې تکنیک    ۱۵۱

د مرکې پوښتنې جوړول    ۱۵۳

د مرکې ګټور اړخونه    ۱۵۴

د مرکې تاوانونه    ۱۵۵

ب: د پوښتنلیک تکنیک    ۱۵۶

د پوښتنلیک ګټې    ۱۵۶

د پوښتنلیک ستونزې    ۱۵۷

د پوښتنو ترتیب    ۱۵۷

د پوښتنلیک نمونه    ۱۵۸

ج: د مشاهده یا کتنې تکنیک    ۱۶۰

ماخذونه    ۱۶۲

د سریزې لیکنې لارښود    ۱۶۳

د څېړنې طرحه    ۱۶۵

د څېړنې هدف    ۱۶۵

د څېړنې ارزښت    ۱۶۶

د څېړنې پوښتنې    ۱۶۶

د څېړنې شالید    ۱۶۷

د څېړنې میتود    ۱۶۷

ماخذونه    ۱۶۸

په څېړنه کې د سرچینو د ښودنې لارې چارې    ۱۶۹

بنیادی ماخذونه    ۱۷۴

ثانوی ماخذونه    ۱۷۵

مصدر    ۱۷۵

مرجع    ۱۷۶

له ماخذونو د استفادې لارې چارې    ۱۷۶

ماخذونه    ۱۸۰

په څېړنه کې انتقادی تفکر    ۱۸۲

ماخذونه    ۱۸۷

د څېړنې په هکله ځینې لارښوونې    ۱۸۸

په څېړنه کې اختصار    ۱۸۸

د څېړنیزې موضوع مقدمه    ۱۸۹

په څېړنه کې د لنډیز اهمیت    ۱۹۱

د متکلم له افعالو مخنیوی    ۱۹۱

په څېړنه کې د غرور نه ځان ساتنه    ۱۹۱

د څېړنې فنی اصطلاحات    ۱۹۲

په څېړنه کې فکری قوت    ۱۹۲

په څېړنه کې اوږدو بیاناتو ډډه کول    ۱۹۳

په څېړنه کې د دلایلو قوت    ۱۹۳

په څېړنه کې د بنیادی ماخذونو اهمیت    ۱۹۳

د څېړنېزې موضوع علمی رابطه    ۱۹۳

په څېړنه کې تحلیل او تفسیر    ۱۹۴

په څېړنه کې اقتباس    ۱۹۵

په څېړنه کې د القابو راوړل    ۱۹۶

ماخذونه    ۱۹۷

ترکیبی تحقیق    ۱۹۸

پښتو ادب او ژبې    ۱۹۹

پښتو او فلسفه    ۲۰۰

پښتو ادب او ارواپوهنه    ۲۰۰

پښتو ادب او مذهب    ۲۰۱

پښتو او تاریخ    ۲۰۱

پښتو او سیاست    ۲۰۱

ماخذونه    ۲۰۲

په څېړنه کې داخلی او خارجی شهادتونه     ۲۰۳

د څېړنېزې موضوع د ټاکلو ځینې لارښوونې    ۲۰۵

د څېړونکی له خوا د موضوع غوره کول    ۲۰۵

کومه موضوع غوره کړم؟    ۲۰۶

څومره موضوع غوره کړم؟    ۲۰۷

معنوی حد ټاکنه    ۲۰۷

فزیکی حد ټاکنه    ۲۰۷

زمانی حد ټاکنه    ۲۰۸

د چا لپاره یې لیکم؟    ۲۰۸

څنګه یې ولیکم؟    ۲۰۹

ولې (فلانۍ) موضوع غوره کوم؟    ۲۰۹

د لارښود له خوا موضوع غوره کول    ۲۰۹

د موضوع غوره کولو مخکې لارښود ټاکل    ۲۱۰

ماخذونه    ۲۱۲

په اسلامی او عصری څېړنو کې د څېړونکی ګډې ځانګړنې    ۲۱۳

د علم حاصلول    ۲۱۷

د ګمان نه ځان ساتنه    ۲۱۸

د حقیقت بیانول او اثبات ته رسول    ۲۱۹

د ویلو، لیکلو او عمل تر منځ توازن    ۲۱۹

انصاف او امانت داری    ۲۲۰
درواغ نه ویل    ۲۲۰

حقیقت پېژندنه    ۲۲۱

د یقین حاصلول    ۲۲۱

د خبرې تصدیق    ۲۲۱

ماخذونه    ۲۲۲

د اسلام او نویو څېړنو اړیکې    ۲۲۳

د اسلام بنیادی ماخذونه    ۲۲۳

قرآن پاک د ماخذ په ډول    ۲۲۴

په قرآن کریم کې د څېړنې مفهوم    ۲۲۵

د څېړنې اصول په نبوی احادیثو کې    ۲۲۵

په هرې موضوع کې څېړنه    ۲۲۵

نوی څېړنېز تحقیقات    ۲۲۶

داخلی او خارجی شهادتونه    ۲۲۶

د مراجعو ځایونه    ۲۲۶

د موضوع په هکله معلومات ورکوونکی څوک دی؟    ۲۲۷

د موضوع په هکله د معلوماتو ورکوونکی د ژوند حالات څنګه دی؟    ۲۲۷

د معلوماتو ورکوونکی حافظه    ۲۲۸

د موضوع واقع کېدنه    ۲۲۸

د معلومات ورکوونکی په خبرو کې زیاتی او کمی    ۲۲۸

څېړنه د ښه ژوند لپاره    ۲۲۸

د اسلام او نوې څېړنې    ۲۲۹

ماخذونه    ۲۳۰

په اسلام کې د څېړنې لارې چارې    ۲۳۱

د څېړنې په اصول کې د مسلمانانو طرحه    ۲۳۳

د روایت اصول    ۲۳۳

د درایت اصول    ۲۳۴

د صحابه کرامو د روایت اصول    ۲۳۴

د روایت په منلو کې د ابوبکر صدیق (رض)  روش    ۲۳۴

د روایت په منلو کې د عمر(رض)  روش    ۲۳۵

د ماخذونو لټون    ۲۳۷

د مجتهدینو د اصول راویت    ۲۳۷

ماخذونه    ۲۳۷

د څېړنېز اثر د لارښود ځانګړنې    ۲۳۸

ماخذونه    ۲۴۰

قیاسی تحقیق    ۲۴۱

ماخذونه    ۲۴۴

د څېړنې ځانګړی ډولونه    ۲۴۵

مونوګراف(پایلیک)    ۲۴۶

تېزس(پوهنلیک)    ۲۵۰

ډیزرټېشن    ۲۵۲

ماخذونه    ۲۵۳

پایله    ۲۵۴

مناقشه    ۲۵۶

وروستۍ نتیجه ګیری    ۲۵۸

وړاندیزونه    ۲۶۰

ماخذونه    ۲۶۲

اړوند مطالب


د تاریخ سبقونه کتاب دوهم ځل چاپ شو


په تحقیق کې د سرمحقق زلمی هیوادمل مقام/ سید اصغر هاشمی


د علم او تحقیق بې قدری/ اسدالله غضنفر


د تحقیق او تخلیق د عروج او نزول پړاوونه

شريکول:
لنډ لينک: http://pashtunews.com/?p=20976

نظرات(۰ دیدگاه)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *