د افغانستان په جګړه کې له نویو او ناپېژندل شویو وسلو څخه د امریکایی پوځیانو ګټه پورته کول

امریکایان په افغانستان کې له کلونو حضور وروسته اوس مهال په دغه هېواد کې د ناپېژندل شویو وسلو د ګټې اخیستنې په لټه کې دی ترڅو له هغې څخه په ګټې اخیستنې سره دا وسلې هم ترآزمایښت لاندې ونیسی.

د پښتو سايټونو د لټون أدرس

خبرهای بیشتر